Kairos LogoKairos Ferguson

Location:
MIDWAY, TEXAS

Advisory Council Chair:
JOHN SCHUREMAN

Contact Us by Email:
Kairos-Ferguson

To donate to Kairos-Ferguson online through
our state organization website: Click Here